ČZ SA-ŠA

robanov2

Na območju Slovenije delujejo številčno močne območne zveze čebelarskih društev (ČD), ki so uspešno zastopane v Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS), imajo usklajeno poli­tiko čebelarjenja na teh območjih, so organizacijsko, kadrovsko in finančno močne Zveze, kar jim omogoča učinkovitejše delovanje ČD.

Čebelarji, člani sedmih ČD iz Zgornje Savinjske doline, združenih v območni Zgornje Savinjski čebe­larski zvezi (ZČZ) in petih ČD iz širšega okolja Šaleške doline, ki so delovala medse­bojno nepovezano, smo ugotovili, da se pri svojem delovanju srečujemo z enakimi problemi in premajhno učinkovitostjo. Pomanjkanje strokovnega čebelarskega znanja in organizacijskih sposobnosti članov je bilo moteč elementi hitrejšega razvoja našega čebelarstva. Čebelarji na našem območju čebelarimo z majhnim številom čebeljih družin (povprečno 10 družin na čebelarja). Smo ljubiteljski čebe­larji, ki znamo ceniti naravne danosti in skrb za ohranjanje tradicije čebelarstva v našem okolju.

 

Ustanovitev čebelarske zveze SA-ŠA

Po večkratnih razgovorih med našimi čebelarji in po temeljiti analizi stanja v čebelarstvu pri nas v letu 2004, smo pripravili Pismo o nameri združevanja ČD, ki so ga obravnavali čebelarji na svojih letnih občnih zborih v letu 2005. Odločitev o skupnem delovanju in združevanju ČD je bila na občnih zborih ČD soglasno sprejeta, zato smo na ustanovnem občnem zboru 6. marca 2006 v restavraciji GAJ v Mozirju sprejeli sklep o ustanovitvi območne zveze z imenom Čebe­larska zveza Zgornje Savinjsko-Šaleškega območja (ČZ SA-ŠA), kot naslednice ZČZ s sedežem v Mozirju.. Njena dejavnost bo omogočala izvajanje enotne politike čebelarstva na našem območju. To nam bo zagotavljala številčno močna in kohezijsko trdna območna čebelarska zveza, v katero so združena vsa ČD iz Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

 

Cilji povezovanja

  • Povezovati čebelarska društva našega okolja in se aktivno vključiti v delovanje ČZS.
  • Povečati strokovnost čebelarjev z enotnim izobraže­vanjem in usposabljanjem čebelarstva.
  • Skrbeti za čebelarski podmladek (čebelarski krožki na OŠ).
  • Ohranitev avtohtone pasme čebel (kranjska čebela – Apis mellifera carnica).
  • Skupno in usklajeno izvajanje ukrepov s področja zdravstvenega varstva čebeljih družin.
  • Aktivno sodelovanje zveze z državnimi organi in občinami na področju kmetijske politike.

 

Članstvo
V zvezo je vključenih:

  • 7 čebelarskih društev z okrog 200 člani iz Zgornje Savinjske doline, ki čebe­larijo z več kot 2000 čebeljimi   družinami
  • 4 čebelarska društva z okrog 150 člani iz Šaleške doline, ki čebelarijo z več kot 1500 čebeljimi družinami

 

Organiziranost zveze

Zveza je organizirana v skladu z Zakonom o društvih. Ima svoja Pravila in ostale splošne akte, potrebne za delovanje zveze ter svoj prepo­znavni znak in prapor kot simbol društveni pripadnosti. Sedež zveze je v Mozirju, Na trgu 20. Najvišji organ zveze je občni zbor (na vsakih 10 članov po 1 delegat iz ČD). Zvezo vodi 14-članski upravni odbor (UO), ki ga sesta­vljajo predsednik, 2 podpredsednika, tajnik in blagajnik ter člani odbora, ki so obvezno hkrati tudi predse­dniki čebelarskih društev. UO ima tudi 3 komisije in dva odbora za posamezna področja delovanja. Pravilno in racionalno delovanje zveze nadzira 3-članski nadzorni odbor. Organ zveze je tudi častno razsodišče. Kot posvetovalno telo uspešno  dluje kolegij predsednika zveze, ki pripravlja gradiva za UO in je v pomoč predsedniku zveze pri njegovih odločitvah glede načrtovanja in izvajanja operativnih nalog, sprejetih na vsakoletnih občnih zborih zveze.